Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej jest jednostką Uniwersytetu Gdańskiego, która powstała na początku 2021 roku, po to by koordynować część aktywności studentów i doktorantów naszej uczelni.


Uniwersytet jest instytucją która nie funkcjonuje w próżni, dotyczą go ograniczenia, regulacje prawne czy organizacyjne. Przejawem uwarunkowań instytucjonalnych, a także troski o bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności akademickiej są obowiązujące przepisy związane m.in. z tworzeniem organizacji studenckich, ich rejestracją, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków czy realizowaniem całej gamy przedsięwzięć.


Naszą misją jest udzielenie pomocy studentom którzy chcą się realizować w kole czy organizacji studenckiej. Skierowanie ich do takiej która najbardziej odpowiada ich potrzebom ewentualnie pomoc w założeniu i rejestracji własnego koła. Nie każdy student posiadający pasję naukową czy artystyczną musi wiedzieć w które miejsce na wydziale czy uczelni musi się udać by sformalizować swoją działalność bądź zrealizować zamierzenie.
Aby pomóc poinformujemy o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących rejestracji koła naukowego czy organizacji studenckiej. Przekażemy informacje ilu studentów musi minimalnie liczyć
organizacja, jak zrobić pierwsze zebranie i kogo o tym poinformować. Większość studentów nie ma bezpośredniej styczności z przepisami prawa, mają zapał do pracy naukowej czy społecznej, ale nie wiedzą w jaki sposób skonstruować statut organizacji czy jak mają wyglądać uchwały jej organów. Naszym zadaniem jest udzielenie kompleksowej pomocy w tym zakresie, wskazanie przykładowych rozwiązań wynikających z zebranych przez nas dobrych praktyk stosowanych przez inne koła czy organizacje.


Nie każdy student musi wiedzieć w jaki sposób działa finansowanie organizacji na uczelni. Dzięki nam dowie się jak ma wyglądać preliminarz a po otrzymaniu środków także jak je wydatkować zgodnie z rygorem zamówień publicznych oraz jak prawidłowo sprawozdać wydatkowane pieniądze. Dzięki ciągłemu kontaktowi z organizacjami będziemy mogli stwierdzić które z przepisów uczelnianych są mało zrozumiałe i zasugerować ewentualne uproszczenie.

Uniwersytet Gdański aby pełnić rolę współmierną do swojego wysokiego potencjału powinien być miejscem tętniącym życiem studenckim i naukowym. Aby było to możliwe musi pozostać otwarty na konferencje, spotkania, pokazy filmów i wiele innych wydarzeń. Jednak ze strony
uczelni konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa przy użyciu środków o najwyższym standardzie dla wszystkich pozostających w murach uniwersytetu. Naszym zadaniem jest pomoc w zaplanowaniu wydarzenia, wstępnej pomocy w przewidzeniu ewentualnych zagrożeń, wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji.

Samorealizacja nie jest możliwa bez odpowiedniego zaplecza finansowego, zadaniem pracowników centrum jest wstępne wskazanie możliwych form wsparcia stypendialnego zapewnianych przez uczelnię. Zarówno tych związanych z trudną sytuacją materialną jak i ułatwiających rozwój na polu nauki.


Ambicją centrum jest także wspieranie aktywności naukowej, zarówno przez prowadzenie szkoleń związanych z doskonaleniem warsztatu młodych naukowców czy umożliwienie uzyskiwania dofinansowania do kwerend badawczych (np. ze środków Rady Doktorantów UG). W końcu dzięki działaniom centrum młodzi naukowcy dostaną możliwość publikowania wyników swoich badań w czasopiśmie “Progress”. Ich artykuły zostaną zrecenzowane przez doświadczonych naukowców co
wpłynie na praktyczne aspekty warsztatu.


Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej przeprowadza także ankiety których celem jest identyfikacja problemów z którymi przy różnych rodzajach działań mogą się zetknąć studenci i doktoranci. Po identyfikacji problemów pracownicy Centrum przygotowują analizy i potencjalne rozwiązania, przedstawiają je Władzom Uczelni i na ile to możliwe starają się je wdrożyć. Podmiotem naszych działań są studenci i doktoranci, którym chcemy umożliwić czy ułatwić aktywność na Uniwersytecie Gdańskim, dlatego jesteśmy otwarci na kontakt ze studentami i doktorantami zarówno w murach uczelni jak i za pośrednictwem internetu.