Regulamin Konkursu „Gra terenowa”
§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Gra terenowa” (dalej jako: Konkurs) jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą przy ul. Polanki 63/29, Gdańsk.
 2. Celem Konkursu jest promowanie Uniwersytetu Gdańskiego oraz akcji „Miesiąc Kobiet na Uniwersytecie Gdańskim”.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu, klauzuli RODO oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://casid.ug.edu.pl/regulamin_kon
  kursu_gra_terenowa.
 5. Klauzula RODO oraz treść zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne na stronie: https://casid.ug.edu.pl/regulamin_kon
  kursu_gra_terenowa.
 6. Konkurs jest promowany w różnych kanałach mediów społecznościowych. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia ogłoszeniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie Komisji Konkursowej oraz ich małżonkowie, rodzice i dzieci.
 3. Na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, w budynku każdego Wydziału, pojawią się wizerunki z krótkim opisem byłych prorektorek, pierwszej kandydatki na rektora oraz kobiet, które zostały uhonorowane doktoratem honoris causa i były związane
  z Uniwersytetem Gdańskim. Za zrobienie selfie z wizerunkami można wygrać nagrody. Uczestnik Konkursu powinien wykonać i przekazać Organizatorowi zdjęcia z wyżej wymienionymi wizerunkami, zgodnie z §3. niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć (dalej: pracy) w lokalizacjach wybranych przez Organizatora, niezależnie od wygranej rozstrzygnięcia w Konkursie. Uczestnik Konkursu przenosi autorskie prawa majątkowe do (pracy) na Organizatora. Przeniesienie następuje bezwarunkowo i bezpłatnie.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca została przez niego wykonana osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe. W świetle wiedzy Uczestnika Konkursu, praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami ani innymi prawami osób trzecich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono pracę – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3) rozpowszechnianie pracy w sposób inny niż określony powyżej, w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4) wykorzystanie pracy w zakresie działań promocyjnych Uniwersytetu samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalanie czy eksponowanie pracy na plakatach, znakach, odznaczeniach, plakietkach i innych dowolnych obiektach i przedmiotach.
  5) wykorzystanie pracy do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera
  i umieszczania w Internecie, do wydawnictwa książkowego,
 6. Uniwersytet ma prawo do sprzedaży, użyczenia lub oddania pracy w najem w zakresie nabytych praw majątkowych, bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika Konkursu.
 7. Uniwersytetowi przysługuje prawo dokonywania zmian i przeróbek w pracy, a także prawo do wykorzystywania pracy w części lub w całości oraz łączenia jej z innymi utworami.
 8. Przy publikacji pracy Uniwersytet nie jest zobowiązany do zamieszczania obok znaku imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu.
 9. Wszystkie osoby, które nadeślą pracę konkursową, oświadczają, że rozumieją wszystkie postanowienia Regulaminu i akceptują jego treść. Ponadto, oświadczają, że rozumieją informacje zawarte w klauzuli RODO i treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptując ich treść.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których użytkownicy biorą udział w konkursie.

§3. Zasady i przebieg

 1. Konkurs trwa od dnia 08.03.2024 roku do 01.04.2024 r.
 2. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć, nie później niż do 01.04.2024 r. do godziny 23:59
 3. Spośród osób, które spełnią wymogi Konkursu – prześlą w tym terminie na adres: casid@ug.edu.pl zdjęcia konkursowe (selfie z wizerunkami kobiet wskazanych w opisie konkursu) – wyłonieni zostaną laureaci Konkursu.
 4. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję Konkursową, składającą się
  z przedstawicieli Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. O zwycięstwie w Konkursie decyduje liczba przesłanych selfie – za zaliczone uważa się 1 zdjęcie z jednym wizerunkiem wskazanych w zasadach konkursu kobiet – oraz kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z Konkursu, jeżeli jego udział jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści (np. na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym), nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie oraz uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie działania w sprzeczności z zasadą fair-play np. spam czy obrażanie członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. Decyzję ostateczną podejmuje Organizator. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie Konkursu.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości e-mail oraz ogłoszeni w poście na FanPage Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora i Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. W odpowiedzi na wiadomość z werdyktem zobowiązani są
  w terminie 7 dni wysłać wiadomość zwrotną do nadawcy, w której podadzą: adres pocztowy na jaki należy dostarczyć im nagrodę i numer telefonu do kontaktu z kurierem. Po otrzymaniu nagrody laureaci zobowiązują się do przesłania (via e-mail) oświadczenia, iż otrzymali nagrodę.
 2. Niepodanie jakichkolwiek danych, o których mowa w §4 ust.1 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 3. Laureat Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 4. W przypadkach, o którym mowa w §4 ust. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy ani na inne nagrody.
 6. Poinformowanie, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi decyzji administracyjnej
  w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) i nie przysługuje od niego odwołanie.
 7. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania Poczty Polskiej lub kuriera.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające
  z przyczyn po stronie uczestnika.
 10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, odmówić wydania nagrody w odniesieniu do uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, posługiwanie się fałszywymi danymi, obrażanie osób trzecich czy plagiat.

§5. Nagrody
Laureaci Konkursu, czyli zwycięzca oraz osoby, które zajmą 2 i 3 miejsce zostaną nagrodzeni upominkami w formie uniwersyteckich gadżetów lub innych nagród rzeczowych oraz voucherów upominkowych do wykorzystania w Klubokawiarni Index.
§6. Kontakt, reklamacje

 1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: casid@ug.edu.pl
 2. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania listu.
 3. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania laureatów.
  §7. Postanowienia końcowe
 7. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.
 8. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie powszechnie obowiązującego prawa, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich oraz innych. Jednocześnie oświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanej pracy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika Konkursu, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem laureatów
  i publikacją wyników oraz kwestie wynikające §7 ust. 2 Regulaminu
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania Konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty
  i godziny publikacji wyników Konkursu.
 12. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego organizacji, przebiegu, interpretacji Regulaminu oraz inne rozstrzyga Organizator.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub siła wyższa oraz z innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
 14. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku
  z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.

Klauzula RODO:

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
  w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu…
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu „Gra terenowa”, który odbędzie się w dniach od 08.03.2024 roku do 01.04.2024 r.
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych powyżej celach. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do których są zbierane. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału
  w Konkursie.
 7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4,
  z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach archiwalnych. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu… na potrzeby organizacji Konkursu „Gra terenowa”, który odbędzie się w dniach od 08.03.2024 roku do 01.04.2024 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.