REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Wisząca Ozdoba Świąteczna” 

I. Organizator. 

 
Organizatorem Konkursu „Wisząca ozdoba świąteczna” (dalej jako: Konkurs) jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą przy ul. Polanki 63, pokój 29 w Gdańsku 

II. Cele konkursu: 

 1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na temat świąt Bożego rodzenia 
 1. Kultywowanie polskich tradycji  

III .Warunki uczestnictwa. 

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – wiszącej ozdoby bożonarodzeniowej 
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3 SP 33 w Gdańsku ul. Wodnika:, a udział w konkursie ma charakter indywidualny. 
 • Jury będzie oceniać wszystkie prace w jednej kategorii wiekowej “szkoła podstawowa klasy 0-3”  
 • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.   
 • Format prac plastycznych – technika dowolna, forma przestrzenna, maksymalna wysokość ozdoby 15cm
 • Technika wykonania pracy jest dowolna. Ponieważ ozdoby zostaną zawieszone na choince zdobiącej Wydział Nauk Społecznych UG, zaleca się rozsądek przy planowaniu cieżaru wykonywanej ozdoby. Wysokość nie powinna przekraczać 15cm.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 
 • Prace należy przekazać do wychowawcy klasy wraz z kartą uczestnictwa. Całość należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu – np. umieścić w kartoniku, a samą ozdobą owinąć folią bąbelkową. Karton czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, nazwę placówki i klasę. 
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 

.  Konkurs jest promowany w różnych kanałach mediów społecznościowych. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia ogłoszeniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 

 •  

IV. Termin i miejsce składania prac. 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 4.12. do wychowawcy klasy

V. Rozstrzygnięcie konkursu. 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne, a w ocenie uwzględni przede wszystkim: 

 • dobór treści do tematu, 
 • estetykę wykonania, 
 • oryginalność i pomysłowość. 

Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze.. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. 

Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz nauczycieli – opiekunów. 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2023 na Facebooku FP Casid UG  https://m.facebook.com/CASIDUG/ , zaś rozdanie nagród nastąpi 14 grudnia 2023roku  podczas „Wigilii Uniwersyteckiej” organizownej na Wydziale Nauk Społecznych UG.. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego (rodzica) lub inną wskazaną osobę – np.. Opiekuna grupy. O tym, kto odbierze nagrodę należy poinformować organizatora za pośrednictwem poczty email lub wiadomości na FB Casid, nie później niż 13.12.2023r. 

VII. Przekazanie prac na cele charytatywne i ich wykorzystanie podczas “Wigilii Uniwersyteckiej”

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie będącej dekoracją podczas „Wigilii Uniwersyteckiej”, a następnie zawieszone na choince ustawionej na WNS UG lub przekazane jako upominek podopiecznym DPS. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora oraz ich przekazanie jako upominek dla osób potrzebujących. 

VIII. Uwagi dodatkowe. 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 • Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Katarzyna Kryńska, katarzyna.krynska@ug.edu.pl 

Załącznik nr 1 

Karta uczestnika  

 KONKURS PLASTYCZNY 

„Wyjątkowa kartka świąteczna” 

Imię i nazwisko autora pracy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Placówka i grupa:  . . . . . . . . .  

Adres zamieszkania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Szkoła:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Imię i nazwisko opiekuna :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Miejscowość, data                                       Podpis rodzica /opiekuna prawnego/