§1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 58, pok. 112, tel./faks (0-58) 523 23 19.  

2. Celem Konkursu jest promowanie Uniwersytetu Gdańskiego, Juwenaliów Gdańskich i aktywności studentów UG. 

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie należy zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu. 
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://casid.ug.edu.pl/regulamin-konkursu 

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego,. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej wstępni i zstępni 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udostępnienie w stories, reels lub poście na IG zdjęcia z pochodu Fahrenheita oraz oznaczenie zdjęcia poprzez #niechzyjenauka oraz #uniwersytetgdanski i wysłanie zrzutu ekranu wskazującego wykonanie zadania na adres mailowy: casid@ug.edu.pl 

4. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na publikowanie przez CASiD UG danych osobowych uczestnika w ramach podania informacji o przebiegu konkursu 
5. Wszystkie osoby, które udostępnią w stories, reels lub poście na IG zdjęcia z pochodu Fahrenheita oraz oznaczą zdjęcia poprzez #niechzyjenauka oraz #uniwersytetgdanski, akceptują regulamin, automatycznie biorą udział w konkursie i zgadzają się na przetwarzanie danych w celach konkursowych.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których użytkownicy biorą udział w konkursie. 

§3. Zasady i przebieg konkursu 
1. Konkurs trwa od dnia 01.10.2022 roku do 03.10.2022 r. do godziny 23:59.  

2. Spośród osób, które spełnią wymogi zostaną wyłonieni laureaci – 3 osoby, których zdjęcia w opinii Komisji Konkursowej będą najpełniej prezentowały konsolidację środowisk akademickich uczelni zrzeszonych w Związku Fahrenheita. 

3. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Parlamentu Studentów UG, Rady Doktorantów UG i pracowników UG  

4. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z Konkursu, jeżeli jego udział jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie oraz uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie działania w sprzeczności z zasadą fair-play np. spam czy obrażanie członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. 
6. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie. Decyzję ostateczną podejmuje Organizator. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie Konkursu. 
 
§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród 
1. Laureaci Konkursu o wygranej zostaną poinformowani w wiadomości mailowej, wysłanej do nich do  05.10.2022r;  

 2. Laureaci zobligowani są do przesłania w wiadomości mailowej na adres casid@ug.edu.pl do dnia 12.10.2022 do godziny 15:00 swojego imienia i nazwisko, numeru albumu oraz adresu, na który następnie organizator prześle nagrody. 

3. Laureat Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.  
4. W przypadkach, o którym mowa w §4 pkt. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora. 
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy. 
6. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 
7. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn po stronie uczestnika. 
9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody w odniesieniu do uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, posługiwanie się fałszywymi danymi, obrażanie osób trzecich.  

§5. Nagrody 
1. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni gadżetami z logo Uniwersytetu Gdańskiego  

§6. Kontakt, reklamacje 
1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: casid@ug.edu.pl
2. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania listu. 
3. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
4. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie. 
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania laureatów. 

§7.Postanowienia końcowe 
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody. 
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich. Jednocześnie zaświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanej pracy. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie uczestnika konkursu, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem laureatów  i publikacją wyników oraz kwestie wynikające §7 pkt. 2. 
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i godziny publikacji wyników Konkursu. 
6. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. 
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawna lub siła wyższa oraz z innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. 

9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany, ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook. 

klauzula RODO i Oświadczenia:  :

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, wizerunek przedstawiony na zgłoszonym zdjęciu, nick na Instagramie ,przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Bażyńskiego 8, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu pod nazwą… Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  • Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą RODO zgodną z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dostępną poniżej. 
  • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, że:  
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 
  1.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 
  1. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko… 
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o kwestiach związanych z udziałem w Konkursie pod nazwą … 
  1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych powyżej celach. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4. 
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do których są zbierane. Niepodanie danych będzie skutkowało niezapisaniem danej osoby jako uczestnika ww. Konkursu. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach archiwalnych. Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.